FORGOT YOUR DETAILS?

แคมป์ช่วงปิดเทอม

ฟาร์มเดอเล็กเปิดรับเด็กๆตั้งแต่อายุ 8 – 13 ปี เข้ามาพักค้างคืนเพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมที่ฟาร์มเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ในช่วงโรงเรียน ปิดเทอม สำหรับโรงเรียนไทยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และสำหรับโรงเรียน นานาชาติ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยรับเด็กจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 คนต่อ 1 แคมป์ ทั้งนี้สามารถ ติดตามข่าวสารได้ทางหน้า Facebook : Farm de Lek หรือ ไปที่ “ข่าวสาร”


วัตถุประสงค์ของแคมป์

  1. ฝึกทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่แคมป์นำเสนอ
  2. สร้างแรงบันดาลใจในการเลือกทำกิจกรรม
  3. ฝึกเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
  4. ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ การรู้จักที่จะแบ่งปันและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น
  5. ฝึกการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่และการวางแผนงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ
  6. ฝึกความอดทนและความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ฝึกการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
  8. ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของจิตอาสา การทำสาธารณประโยชน์จากทรัพยากรและกำลังที่มี
  9. สร้างความมั่นใจในการเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆ
  10. ให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติและได้เล่นสนุกกลางแจ้ง
TOP