FORGOT YOUR DETAILS?

ปรัชญา

ฟาร์มเดอเล็กเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเด็กๆและเยาวชนในการเรียนรู้ นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร การอยู่ใกล้ชิด กับธรรมชาติ และการเล่นสนุกกลางแจ้ง กิจกรรมต่างๆของฟาร์มเดอเล็ก มุ่งเน้นให้เด็กๆเกิดพัฒนาการทางสังคม ตั้งแต่การฝึกความอดทน การสร้างความมั่นใจการรู้จักระเบียบวินัย การแบ่งปัน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้ความเคารพและมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ น้อยหรือผู้คนรอบตัวที่ด้อย โอกาสกว่า การรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและการ ตระหนักรู้ถึงที่มาที่ไปและคุณภาพ ของสิ่งที่เด็กๆบริโภคเป็นอาหาร สิ่งเหล่านี้ มีสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรมที่ฟาร์ม นอกเหนือไป จาก พัฒนาการทางสังคมที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของฟาร์มแล้ว เด็กๆยังจะได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเกษตร การทำอาหาร งาน ศิลปะและวิถีชีวิตชาวบ้าน รวมถึงพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆซึ่งสามารถเกิด เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ติดต่อจองกิจกรรมและเข้าชมฟาร์มได้ที่

098-4638223, 02- 5382215, 081-8327848 Line: farmdelek IG: farm_de_lek
TOP